Trang chủKEYWORD_1Dự án

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 20/11/2012.
Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.
Các nội dung về thanh tra thuế quy định tại Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 khác với quy định tại Luật thanh tra thì thực hiện theo quy định tại Luật thanh tra.
Đối với các khoản tiền thuế nợ, tiền phạt còn nợ không có khnăng thu hồi phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2007, Chính phủ tchức thực hiện xóa nợ và báo cáo Quốc hội kết quả đối với các trường hợp sau đây:
a) Tiền thuế nợ, tiền phạt của hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn, không thanh toán được nợ thuế, đã ngừng kinh doanh;
 
b) Tiền thuế nợ, tiền phạt của doanh nghiệp nhà nước đã có quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền; tiền thuế nợ, tiền phạt của doanh nghiệp nhà nước đã thực hin cphần hóa hoặc chuyển đổi shữu và pháp nhân mới không chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ thuế này.

 

Bài viết khác

Thống kê truy cập

  • Trực tuyến: 1
  • Hôm nay: 41
  • Hôm qua: 19
  • Tổng lượt truy cập: 142956

Thông tin liên hệ